الک استیل

الک استیل

الک استیل ۴ تیکه که ۴ سایز الک از کوچک تا بزرگ در داخل هم هستند و الک با تور ریز تولید شده است با کیفیت

الک استیل الک استیل