بانکه ترشی شیشه ای پیشگامان

بانکه ترشی پیشگامان در 5 سایز از 2 لیتر الی 6 لیتر میباشد فروش با تعرفه کارخانه 

بانکه ترشی شیشه ای پیشگامان بانکه ترشی شیشه ای پیشگامان