جاقاشقی داخل کابینت

جا قاشقی داخل کابینت باران که در دو نوع شفاف بیرنگ و دو طبقه رنگی میباشد با کیفیت و زیبا و نوع دیگر تولید شرکت صنعت سازان است که دارای دو طبقه و تک طبقه میباشد که الوان هستند این جاقاشقی ها از مواد نو تولید شده و کیفیت خوبی دارن و قیمت مناسب برای فرو ش عمده

داخل کابینتی دوطبقه  داخل کابینتی 

جاقاشقی باران جاقاشقی باران قرمز 

جاقاشقی داخل کابینت جاقاشقی داخل کابینت ]جاقاشقی داخل کابینت