طی نخی

طی نخی

طی نخی فلزی اعلا ۴۰ سانت با دسته فلزی و طی نخی ۵۰ سانت با دسته

فلزی که الوان بوده و دسته و طی همرنگ میباشند

طی نخی   طی نخی  طی نخی