فلاکس نیم لیتری استیل

فلاکس نیم لیتری استیل فلاکس استیل تولید چین میباشد . فلاکس استیل که داخل و بیرون آن استیل میباشد ….