طی نخی

طی نخی طی نخی فلزی اعلا 40 سانت با دسته فلزی و طی نخی 50 سانت با دسته فلزی که الوان بوده و دسته و طی همرنگ میباشند