صافی چای داخل قوری استیل

صافی چای داخل قوری استیل صافی چای داخل قوری استیل در چند نوع توپی زنجیر دار و صافی استوانه ای و صافی چای دسته لوله ای استیل و صافی چای گردون استیل میباشد که با کیفیت و قیمت مناسب