دسته‌ها
اجناس فلزی حمام و دستشویی اجناس فلزی منزل و نظافتی محصو لات فلزی

طی نخی

طی نخی

طی نخی فلزی اعلا 40 سانت با دسته فلزی و طی نخی 50 سانت با دسته

فلزی که الوان بوده و دسته و طی همرنگ میباشند

طی نخی   طی نخی  طی نخی