فرچه یقه شور جفتی

فرچه یقه شور جفتی فرچه یقه شور جفتی در نوع یقه شور جفتی ساده و یقه شور جفتی اعلا میباشد تولید چین و جنس چینی است   معمولی اعلا   ا