فلاکس نیم لیتری استیل

فلاکس نیم لیتری استیل فلاکس استیل تولید چین میباشد . فلاکس استیل که داخل و بیرون آن استیل میباشد . برای نگهداری آب سرد و آب گرم استفاده می شود یا به اصلاح فلاسک سرد و گرم میباشد . درب آن فشنگی میباشد و یک لیوان که به عنوان درب آن استفاده می شود دارد […]