گیره-لباس-حراجی-پارسا

گیره لباس

گیره لباس گیره لباس کالایی بود در زمان نیاز به نگهداشتن لباس های آویزان شده روی بند لباس مورد نیاز بود تولید شد زیرا در زمانی که لباسها را شسته در پشت بام یا در بالکن یا در حیاط بر روی بند آویزان میکردند با وزیدن باد امکان این بود که لباسها بر روی زمین …

گیره لباس ادامه »